Mặt hàng

ĐVT

Giá (đ)

Thuốc trừ bệnh

Beam (gói 100g)

gói

87.000

Fuan (480 ml)

chai

43.000

Regent 800 WG

gói

10.500

Tilt Super (250 ml)

chai

187.000

Trozol 75 (gói 100g)

gói

28.000

Nativo (6g)

gói

12.500

Amista Top

chai

263.000

Filia (250 ml)

chai

120.000

Validacine 3L (500 ml) - Nhật

chai

28.000

Validacine 5L (500ml) - TQ

chai

26.000

Thuốc trừ cỏ

Dibuta 60 EC

chai

165.000

Nominee (100 ml)

chai

120.000

Whip’s (100cc)

chai

96.000

Thuốc trừ sâu

Basa (480 ml) (Nhật)

chai

43.000

Padan (Trung Quốc)

gói

20.000

Padan (Nhật)

gói

35.000

Thuốc trừ rầy

Chess 50WG (15g)

gói

32.000

Oshin 20WG (6,5g)

gói

9.500

- Anvil (1.000 ml)

chai

190.000

Nguồn: VITIC/TTGC