Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

90.000

Cá diêu hồng

40.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

21.700

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

21.400

Tôm càng xanh (30 con/kg)

195.000

Trà Vinh

Cá quả (lóc) loại 1

140.000

Cá nục

50.000

Tôm khô loại 1

1.300.000

Tôm sú loại 1

250.000

Long An

Cá lóc đồng

110.000

Cá lóc nuôi

50.000

Cá rô phi

40.000

Cá thu

140.000

Cà Mau

Cá lóc đồng

120.000

Cá diêu hồng

50.000

Cá biển loại 4

35.000

Cá thu

118.000

Tôm sú loại 20con/kg

255.000(+5.000)

Tôm sú loại 30con/kg

160.000

Tôm sú loại 40con/kg

135.000

Cua gạch son

365.000(+5.000)

Cua thịt Y1

235.000(+5.000)

Cua thịt Y2

190.000

Cần Thơ

 

Cá lóc

65.000

Cá chép

76.000

Cá biển loại 4

38.000

Cá thu

120.000

Cá tra nguyên liệu

22.500

Đồng Nai

Cá quả (cá lóc) đồng

60.000

Cá chép > 0,5 kg/con

75.000(+5.000)

Cá biển loại 4

70.000

Cá thu loại 1 (khứa giữa)

220.000

Đồng Tháp

Cá lóc

130.000

Cá chép

38.000

Cá biển L4

45.000

Cá thu

130.000

Cá basa

80.000

Tôm sú NL L3 (10con/kg)

190.000

Bạc Liêu

Cá lóc đồng

85.000

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

280.000(-5.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

220.000(+10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

155.000(-5.000)

Bình Dương

Cá quả nuôi (cá lóc)

 

Cá quả ruộng

140.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

160.000

Nguồn: VITIC/TTGC