Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Long An

Cá lóc đồng

130.000

Cá lóc nuôi

53.000(+3.000)

Cá rô phi

35.000(-5.000)

Cá thu

150.000(-10.000)

Trà Vinh

Cá quả (lóc) loại 1

140.000

Cá nục

50.000

Tôm khô loại 1

1.300.000

Tôm sú loại 1

250.000

An Giang

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

125.000(-5.000)

Cá diêu hồng

40.000(-2.000)

Cá biển loại 4

30.000(-5.000)

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

18.500

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

18.000

Tôm càng xanh (30 con/kg)

205.000

Hậu Giang

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

43.600

Cá thu loại 1 nguyên con

127.000

Bình Dương

Cá quả ruộng

140.000

Cá chép

70.000

Cá bạc má

60.000

Cá thu

160.000

Bạc Liêu

Cá lóc đồng

95.000

Cá chét

55.000

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

250.000(-10.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

210.000

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

155.000

Nguồn: VITIC/TTGC