Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

100.000

Cá diêu hồng

45.000

Cá biển loại 4

30.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

20.500

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

20.000

Tôm càng xanh (30 con/kg)

195.000

Hậu Giang

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

43.600

Cá thu loại 1 nguyên con

127.000

Đồng Tháp

Cá lóc

130.000

Cá chép

38.000

Cá biển L4

45.000

Cá thu

130.000

Cá basa

80.000

Tôm sú NL L3 (10con/kg)

200.000

Đồng Nai

Cá quả (cá lóc) đồng

65.000

Cá chép > 0,5 kg/con

60.000

Cá nục

40.000

Cá thu loại 1 (khứa giữa)

180.000

Long An

Cá lóc đồng

110.000

Cá lóc nuôi

50.000

Cá rô phi

40.000

Cá thu

140.000

Trà Vinh

Cá quả (lóc) loại 1

140.000

Cá nục

50.000

Tôm khô loại 1

1.300.000

Tôm sú loại 1

250.000

Nguồn: VITIC/TTGC