Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Xi măng PCB30 (Fico – Bình Dương)

Bao

70.000

Thép xây dựng phi 6-8

Kg

13.000

Bạc liêu

Xi măng PCB40 (Nghi Sơn, 50 kg/bao)

Bao

83.500

Thép tròn phi 6 miền Nam SD300

Kg

12.850

Thép trong phi 8 miền nam SD300

Kg

12.800

Nguồn: Thị trường giá cả