Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Xi măng PCB30 (Fico – Bình Dương)

Bao

75.000

0

Thép XD phi 6-8

Kg

13.500

+100

Bạc Liêu

Xi măng PCB40 (Nghi Sơn, 50kg/bao)

Bao

83.500

0

 

Thép tròn phi 6 miền nam SD300

Kg

13.050

+100

 

Thép tròn phi8 miền Nam SD300

Kg

13.000

+100

Nguồn: Thị trường giá cả