Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Xi măng PCB30 (Fico – Bình Dương)

Bao

70.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

13.300

 

Bạc Liêu

Xi măng PCB40 (Nghi sơn, 50 kg/bao)

Bao

83.500

 

 

Thép tròn

 

 

 

 

Phi 6 (Miền Nam SD300)

Kg

12.850

 

 

Phi 8(Miền Nam SD300)

Kg

12.800

 

Nguồn: Thị trường giá cả