Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Xi măng PCB30 (Fico – bình Dương)

Bao

70.000

0

Thép XD phi 6-8

Kg

13.600

+100

Bạc Liêu

Xi măng PCB40 (Nghi sơn, 50 kg/bao)

Bao

530.000

0

 

Thép tròn phi 6 Miền Nam SD300

Kg

13.050

 

 

Thép tròn phi 8 Miền Nam SD300

Kg

13.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả