Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Long An

Xi măng PCB40 Hà Tiên

Bao

92.000

 

 

Thép cuộn phi 6 – Thép MN

Kg

12.500

 

Trà Vinh

Xi măng Hà Tiên PCB40

Bao

90.000

 

 

Thép XD phi 6 LD Nhật

Kg

11.200

 

 

Thép XD phi 8 LD

Kg

11.200

 

Nguồn: Thị trường giá cả