Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Bình Dương

Xi măng PCB30 (Fico Bình Dương)

Bao

70.000

 

 

Thép XD phi 6-8

Kg

13.000

 

BẠc Liêu

Xi măng PCB40 (nghi sơn 50 kg/bao)

Bao

83.500

 

 

Thép tròn phi 6 (miền nam SD300)

Kg

12.850

 

 

Thép tròn phi 8 (Miền Nam SD300)

Kg

11.200

 

Nguồn: Thị trường giá cả