Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1760

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 =2520 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1470

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 =2520 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ) , tổng cộng : 9.450 bành, 33,33kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1500

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10&VN

TAN

1480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR 10 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)&VN

TAN

1630,764

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1721,57

XNK TAY NAM

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1933

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1630

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.&

TAN

1720

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 33.333 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1690

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên)&VN

TAN

1487,16

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất : 1260 kg/kiện. Số kiện : 16 kiện (01 container x 20= 16 kiện).&VN

TAN

1725

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR 3L .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1679,4

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/METAL PALLET.TỔNG CỘNG: 160 METAL PALLETS = 201.6 TẤN = 10 x 20'&VN

TAN

1595

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L, hàng đóng đồng nhất 33.333 kg/bành&VN

TAN

1960,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 CV60&VN

TAN

1600

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1665

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)

TAN

1718,3

CTY SX XNK TAY NAM

FOB

Nguồn: VITIC