Mặt hàng

Giá (USD/tấn)

Điều kiện giao hàng – Cửa khẩu

Gạo nếp 10% tấm

452

FOB-Cảng Cát Lái

Gạo 5% tấm

425

FOB-Cảng Cát Lái

Gạo Japonica 5% tấm

520

FOB-Cảng Cát Lái

Gạo trắng 5% tấm

379

FOB-Cảng Tân Thuân 5

Gạo 5% tấm

399.1

FOB-Cảng Soài Rạp 6

Gạo Jasmine 5% tấm

664.85

FOB-Cảng Cát Lái

Gạo tấm thơm 100% tấm

380

FOB-Cảng Cát Lái

Nguồn: VITIC