Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

323,20

325,40

320,10

323,30

321,50

Mar'17

332,70

334,00

329,90

331,20

331,00

May'17

338,00

338,90

338,00

338,90

336,70

Jul'17

-

347,90

343,70

343,70

346,70

Sep'17

-

354,00

354,00

354,00

354,00

Nov'17

-

-

-

380,70

359,00

Jan'18

-

373,30

373,30

373,30

373,00

Nguồn: Tradingcharts.com