Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

448,60

464,20

448,60

463,00

449,00

Jan'18

437,50

449,60

437,50

449,60

439,60

Mar'18

426,70

437,00

426,70

437,00

427,00

May'18

414,00

421,00

414,00

421,00

411,00

Jul'18

394,90

399,90

394,90

397,00

390,30

Sep'18

393,80

394,80

391,30

391,30

388,70

Nov'18

390,30

390,30

389,30

389,30

385,80

Nguồn: Tradingcharts.com