Mặt hàng

Giá (USD/tấn)

Điều kiện giao hàng – Cửa khẩu

Cao su thiên nhiên SVR 10

1240

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su thiên nhiên SVR10

1200

FOB-Cảng SPITC

Cao su thiên nhiên SVR 10

1320

FOB- Cảng ICD TRANSIMEX SG

Cao su thiên nhiên SVR 10

1300

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su thiên nhiên SVR 20

1270

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su thiên nhiên SVR CV50

1470

FCA-Cảng Cát Lái

Cao su thiên nhiên SVR CV60

1490

FOB-Cảng ICD Phước Long 3

Cao su thiên nhiên SVR CV60

1450

FOB-Cảng ICD SOTRANS

Cao su thiên nhiên SVR 3L

1355

FCA-Cảng Cát Lái

Cao su thiên nhiên SVR CV60

1676.835

FOB-Cảng Cát Lái

Cao su thiên nhiên SVR 3L

1410

FOB-Công ty TNHH XNK Tây Nam

Cao su thiên nhiên SVR 3L

1395

FCA-Cảng ICD Phước Long 3

Nguồn: VITIC