Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỷ thuật ), tổng cộng : 64 kiện = 2.304 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR 10, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.&VN

TAN

1465

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 10; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20'&VN

TAN

1490

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1518,6

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10, 1260 bành, NW=GW= 33.33 kgs/bành. Tổng cộng: NW= GW= 42 000 kgs&VN

TAN

1370

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVRCV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 16 PALLETS = 20.16 TẤN = 1 x 20'&VN

TAN

1780

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR CV 60 . Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%.&VN

TAN

1667,86

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1670

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1904

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) &VN

TAN

1650,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60&VN

TAN

1650,794

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)&VN

TAN

1710,764

ICD TRANSIMEX SG

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 &VN

TAN

1640

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR CV50 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)&VN

TAN

1775,764

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%&VN

TAN

1535

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1670

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L (Hàng đồng nhất 1.20 MT / Pallet ). Hàng mới 100%&VN

TAN

1540

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1720

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET. TỔNG CỘNG: 32 PALLET = 38.4 TẤN = 2 x 20'&VN

TAN

1610

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 33.333 kg/kien, xuất xứ Việt Nam&VN

TAN

1600

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%&

TAN

1599

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L(NATURAL RUBBER SVR 3L) hàng đóng đồng nhất 35Kg/bành, tổng: 2880 bành/80 pallet, đóng trong 05 cont 20',NW=100,800Kg, GW=111,200Kg&VN

TAN

1615

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

TAN

1565

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC