Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cao su thiên nhiên SVR10=6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt Nam

TAN

1300

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1433,6

XNK TAY NAM

FCA

Cao su thiên nhiên sơ chế (đã định chuẩn kỹ thuật) SVR 10 Đóng đồng nhất 1.260 kg / kiện, xuất xứ Việt Nam

TAN

1480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỷ thuật ), tổng cộng : 96 kiện = 3.456 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam

TAN

1400

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 20 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1431,39

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên SVR 20 (Natural Rubber SVR20); hàng mới 100%

TAN

920

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1726,94

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1598

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 3L

TAN

1695

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.

TAN

1710

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1623,6

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1710,5

CANG ICD PHUOCLONG 3

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50, DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%.

TAN

1760

XNK TAY NAM

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1904

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

KG

1,47

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%

TAN

1622,32

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Cao su tự nhiên SVR CV50

TAN

1560

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L (Hàng đóng đồng nhất 33.33 KG/Bale ). Hàng mới 100%)

TAN

1480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên RSS 3 (Natural rubber RSS 3) hàng đã được định hình kỹ thuật , đóng hàng đồng nhất 33.33 kgs/bành , hàng SX tại VN , hàng mới 100%

TAN

1510

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao Su tự nhiên được định chuẩn kỹ thuật SVR 3L. Hàng mới đồng nhất 100%. Bành 35kg. Tổng cộng 1152 bành được đóng trong 32 pallets gỗ.

TAN

1,61

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên) LA

TAN

1405,51

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên) LA

TAN

1510

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L đóng gói đồng nhất 33.33kg. Tổng cộng 96 kiện.

TAN

1470

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L (đã định chuẩn kỹ thuật 35kg/bành)

KG

1,629

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%

TAN

1642,5

CANG CAT LAI (HCM)

FCA

Nguồn: VITIC