Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 1/12
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-15000
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13000-15000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
400000-420000
-20000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
305000-315000
-20000
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
420-440
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
75000-78000
-3500
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
2800-2900
-50
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1140-1150
-15
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
165000-175000
-2500
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999
Tấn
21000-22000

      
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
35000-37000
0
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
36000-38000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
520000-540000
-20000
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
410000-420000
-15000
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
3850-3950
-100
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1500-1600
-25
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
Lanthanum cerium metal (alloy grade)
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%
Tấn
34000-36000

      
Lanthanum cerium metal (battery grade)
Ce/TREM≥65.0% TREM≥99.0%
Tấn
38000-39000

      
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
370000-390000
-47500
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1160000-1180000
-20000
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
410000-430000
0
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
380000-400000
0

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,6181 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet