Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm . Đóng trong bao PP mới. 50 kg/ 1 bao, &VN

TAN

499

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nếp 10% tấm sortex .Đóng bao PP 50kg.&VN

TAN

480

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo trắng Việt Nam 05% tấm. Đóng đồng nhất trong bao BOPP, trọng lượng tịnh 50 kg/bao.&VN

TAN

520

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo(5451) 5% tấm. Đóng đồng nhất 50 kg/1 bao, cả bì 50.13kg / bao. (Marking: SUN VALLEY) .&VN

TAN

485

CANG MY THOI (AG)

FOB

GAO JASMINE VIET NAM 5% TAM. GOM 15.600 BAO 50KG LOAI 140 GRAM/CAI, VA 2% BAO RONG DU PHONG = 312 CAI, DONG DONG NHAT GIAO THEO CONTAINER&VN

TAN

541

CANG CONT SPITC

FOB

GAO KDM VIET NAM. GOM 36.100 BAO PP (5X5KG) LOAI 310 GR/CAI VA 3% BAO RONG DU PHONG GIAO THEO CONT (DONG DONG NHAT).&VN

TAN

611

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tấm gạo , xuất xứ Việt Nam, 20kg bao net, 20.235 kg bao gross&VN

KG

0,5472

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC