Chủng loại

Đơn giá (USD/Tấn)

Cảng, cửa khẩu

PTTT

Nếp 5% tấm

580

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm, hàng đóng trong bao PP 25kgs

470

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp 10% tấm

740

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp Việt Nam 10% tấm. Đóng bao đồng nhất 50 kg/bao,

437

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nếp 2% tấm đóng bao PP/PE 50 kg

468

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp 10% tấm

720

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo KDM 5% tấm

568

Phao CSG 68

FOB

Gạo trắng Việt Nam hạt dài 5% tấm

428

Cảng Mỹ Thới (An Giang)

FOB

Tấm Gạo 100% (Hàng đóng đồng nhất 50kg/bao)

387

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Gạo nếp 100% Tấm ( Bao 50kg )

425

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Nguồn: VITIC