Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

392,00

394,80

388,50

391,00

393,10

Jan'18

390,00

391,00

385,50

388,00

391,70

Mar'18

379,00

379,00

379,00

379,00

385,00

May'18

376,50

376,50

376,50

376,50

380,40

Jul'18

-

-

-

385,00

385,00

Sep'18

385,00

385,00

385,00

385,00

385,00

Nov'18

-

-

-

-

383,20

Nguồn: Tradingcharts.com