Mặt hàng

Giá

Phương thức thanh toán - Cửa khẩu

Hạt điều nhân WW320

8,27 USD/kg

FOB - Cảng Cát Lái

Hạt điều nhân DWX

7,56 USD/kg

FOB – CảnG Qui Nhơn

Hạt điều nhân W240

3,82 USD/Lb

FOB – Cảng ICD TRANSIMEX

Hạt điều nhân WW320

9,46 USD/kg

FOB - Cảng ICD Phước Long 3

Hạt điều nhân rang ORSOW320

10,14 USD/kg

FOB - Cảng ICD Phước Long 3

Nhân điều thành phẩm

10,38 USD/kg

FOB - Cảng Cát Lái

Hạt điều chiên muối

13,49 USD/kg

FOB – Cảng Cái Mép

Nguồn: VITIC