Mặt hàng

Giá (USD/kg)

Điều kiện giao hàng – Cửa khẩu

Hạt điều nhân W320

8,7081

FOB-Cảng Cát Lái

Hạt điều nhân WW240 (điều thô bóc vỏ, chưa rang)

9,4576

FOB-Cảng ICD Phước Long 3

Hạt điều chiên không muối

14

FOB-Cảng Cái Mép

Hạt điều nhân OIL-RLP

8,3774

FOB-Cảng Cát Lái

Hạt điều chiên muối

13,4911

FOB-Cảng Cái Mép

Nguồn: VITIC