Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2026,00

2026,50

3 tháng

2052,50

2053,00

Dec 19

2108,00

2113,00

Dec 20

2150,00

2155,00

Dec 21

2183,00

2188,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6131,00

6132,00

3 tháng

6165,00

6166,00

Dec 19

6260,00

6270,00

Dec 20

6320,00

6330,00

Dec 21

6335,00

6345,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2647,00

2648,00

3 tháng

2601,00

2601,50

Dec 19

2543,00

2548,00

Dec 20

2482,00

2487,00

Dec 21

2407,00

2412,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

13745,00

13750,00

3 tháng

13825,00

13875,00

Dec 19

14115,00

14165,00

Dec 20

14245,00

14295,00

Dec 21

14355,00

14405,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2122,00

2122,50

3 tháng

2133,00

2135,00

Dec 19

2153,00

2158,00

Dec 20

2153,00

2158,00

Dec 21

2153,00

2158,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

19725,00

19775,00

3 tháng

19625,00

19650,00

15 tháng

19310,00

19360,00