Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2272,50

2273,50

3 tháng

2274,00

2275,00

Dec 19

2218,00

2223,00

Dec 20

2193,00

2198,00

Dec 21

2158,00

2163,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6868,50

6869,00

3 tháng

6906,00

6907,00

Dec 19

7030,00

7040,00

Dec 20

7050,00

7060,00

Dec 21

7055,00

7065,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3078,00

3080,00

3 tháng

3086,00

3088,00

Dec 19

3035,00

3040,00

Dec 20

2955,00

2960,00

Dec 21

2855,00

2860,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2331,00

2332,00

3 tháng

2340,00

2340,50

Dec 19

2342,00

2347,00

Dec 20

2317,00

2322,00

Dec 21

2317,00

2322,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

20925,00

20950,00

3 tháng

20825,00

20850,00

15 tháng

20455,00

20505,00