Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2285,00

2285,50

3 tháng

2295,00

2296,00

Dec 19

2250,00

2255,00

Dec 20

2225,00

2230,00

Dec 21

2190,00

2195,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6826,00

6828,00

3 tháng

6860,00

6862,00

Dec 19

6980,00

6990,00

Dec 20

7000,00

7010,00

Dec 21

7005,00

7015,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3020,00

3020,50

3 tháng

3044,00

3045,00

Dec 19

3003,00

3008,00

Dec 20

2923,00

2928,00

Dec 21

2823,00

2828,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2379,00

2380,00

3 tháng

2391,00

2392,00

Dec 19

2392,00

2397,00

Dec 20

2367,00

2372,00

Dec 21

2367,00

2372,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

21000,00

21025,00

3 tháng

20925,00

20950,00

15 tháng

20555,00

20605,00