Giá các mặt hàng nông sản thế giới ngày 16/12  

Giá các mặt hàng nông sản trong nước ngày 16/12

 

Quang Dũng