Dầu thô

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI kỳ hạn tháng 2/2016

37,18

-0,69

-1,82%

Dầu Brent kỳ hạn tháng 2/2016

37,33

-0,46

-1,22%

Xăng dầu (Uscent/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thayđổi

Xăng kỳ hạn NYMEX RBOB

125,73

-1,87

-1,47%

Dầu đốtkỳ hạn NYMEX

111,45

-1,50

-1,33%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thayđổi

Khí gas kỳ hạn NYMEX

2,33

-0,04

-1,69%