Sản lượng sữa tại 23 bang chủ yếu của Mỹ trong tháng 7 tổng cộng đạt 16,8 triệu lb. Sản lượng sữa trên 1 con bò tại 23 lớn này trong tháng 7 trung bình đạt 1.946 lb, tăng 24 lb so với tháng 7/2015.

Số liệu cũng cho biết số lượng bò sữa tại 23 bang lớn của Mỹ là 8,65 triệu con, tăng 19 nghìn con so với tháng 7/2015, và tăng 2 nghìn con so với tháng 6/2016.

Tháng 6/2016 đã điều chỉnh lại sản lượng là 16,7 triệu pound, tăng 1,6% so với tháng 6/2015 và tăng 9 triệu lb hay 0,1%  so với dự báo sản lượng sơ bộ tháng trước.

Năm 2017, dự báo sản lượng sữa tại Mỹ tăng lên 215,8 tỷ lb, theo dự báo mới nhất về nguồn cung của Bộ Nông nghiệp Mỹ và báo cáo ước tính nhu cầu của WASDE.

Dự báo mới nhất của WASDE trong tháng 7 dự báo là 215,6 lb.

Giá sữa dự báo ở mức cao hơn và chi phí thức ăn cho gia súc thấp hơn vào cuối năm 2016 và năm 2017 được kỳ vọng lượng gia súc tăng và sản lượng sữa tăng trưởng nhanh hơn.

Theo dự báo mới nhất của USDA, lượng đàn gia súc trong quý II và quý III của năm 2016 đã được điều chỉnh giảm 10.000 con.

Năm 2017, USDA dự báo lượng bò sữa tăng 15.000 con lên 9,335 triệu con.

Dự báo, những tháng còn lại của năm 2016 sản lượng sữa thấp hơn so với dự báo tháng trước xuống 212,1 triệu lb do sản lượng sữa trên mỗi con bò suy giảm.

Nguồn: VITIC/Agrilande.ie