Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 5/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 106,43 480,71 38,59 480,53 40,66 106,61
Mỹ 1,38 7,34 0,76 4,29 3,59 1,6
Các nước còn lại 105,05 473,38 37,82 476,24 37,07 105,01
Nước XK chủ yếu 21,37 157,4 0,67 134,3 28,75 16,39
Ấn Độ 13,27 105 0 98,6 8,5 11,17
Pakistan 1,13 6,9 0,02 2,8 4,25 1
Thái Lan 6,07 17 0,25 11,1 9 3,22
Việt Nam 0,91 28,5 0,4 21,8 7 1,01
Nước NK chủ yếu 9,5 65,78 12,4 77,37 1,21 9,1
Brazil 0,45 8,5 0,6 8 0,8 0,75
EU-27 1,23 2,03 1,6 3,42 0,26 1,18
Indonesia 3,16 36,6 1,25 38,1 0 2,91
Nigeria 0,8 2,7 2,1 5,2 0 0,4
Philippines 2,31 12 1,5 13,3 0 2,51
Trung Đông 0,94 2,01 4,1 6,15 0 0,89
Nước khác
Burma 0,54 12,5 0 10,7 1,85 0,49
Trung Mỹ và Caribê 0,49 1,72 1,71 3,44 0,02 0,46
Trung Quốc 61,86 146,5 5 145 0,3 68,06
Ai Cập 0,9 4 0,04 3,9 0,25 0,79
Nhật Bản 2,49 7,68 0,7 8,7 0,09 2,09
Mexico 0,13 0,17 0,75 0,88 0 0,17
Hàn Quốc 1,67 4 0,41 4,33 0 1,74
Nguồn: VITIC/USDA