Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 5/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/17 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 12,67 226,77 67,74 226,41 69,87 10,91
Mỹ 0,27 41,25 0,3 30,66 10,89 0,27
Các nước còn lại 12,4 185,52 67,45 195,75 58,98 10,63
Nước XK chủ yếu 8,65 72,65 0,02 23,85 50,4 7,08
Argentina 4,25 34,37 0 2,48 32,8 3,35
Brazil 4,33 31 0,02 16,2 15,8 3,35
Ấn Độ 0,07 7,28 0 5,17 1,8 0,38
Nước NK chủ yếu 1,21 15,27 41,2 55,96 0,45 1,26
EU-27 0,21 10,51 21,7 31,79 0,4 0,22
Đông Nam Á 0,89 3,1 17,6 20,59 0,05 0,94
Nguồn: VITIC/USDA