Thông tin cơ bản về Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư
Thời gian kí kết: ngày 25/10/1991.
Địa điểm kí kết: Jakarta, Indonesia.
Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư được kí kết nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam Và Indonesia, đặc biệt, cho đầu tư vốn của các nhà đầu tư của nước này trên lãnh thổ của nước kia trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
Hai nước đều nhận thức được rằng khuyến khích và bảo hộ lẫn nhau đối với đầu tư vốn và đầu tư theo hiệp định quốc tế góp phần làm tăng sự thịnh vượng quốc gia.
Khuyến khích và bảo hộ đầu tư
1. Mỗi Bên kí kết khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà đầu tư của Bên kí kết kia đầu tư trên lãnh thổ của mình, và sẽ chấp nhận những vốn đầu tư như vậy phù hợp với luật và qui định của mình.
2. Những đầu tư của các nhà đầu tư của mỗi Bên kí kết được đối xử công bằng, thỏa đáng trong suốt thời gian đầu tư và được hưởng sự bảo hộ thích đáng và an toàn trên lãnh thổ Bên kí kết kia.
Phạm vi áp dụng Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư
1. Lợi ích của Hiệp định này chỉ áp dụng cho những trường hợp đầu tư vốn của các nhà đầu tư của một Bên kí kết trên lãnh thổ của Bên kí kết kia đã được chuẩn y cụ thể bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Bên kí kết kia.
2. Các nhà đầu tư của một Bên kí kết phải xin chuẩn y đối với bất kì đầu tư vốn nào được tiến hành trước hay sau khi Hiệp định này có hiệu lực.
3. Hiệp định này được áp dụng cho những đầu tư của các nhà đầu tư của Việt Nam trên lãnh thổ Indonesia đã được cho phép từ trước, phù hợp với luật về đầu tư vốn nước ngoài và bất kì luật sửa đổi hoặc luật thay thế nào và những đầu tư của những nhà đầu tư của Indonesia trên lãnh thổ Việt Nam đã được cho phép từ trước phù hợp với Luật đầu tư nước ngoài năm 1987 của Việt Nam và bất kì luật sửa đổi hoặc thay thế nào.
Bồi thường do tổn thất hoặc thiệt hại
1. Đầu tư của các nhà đầu tư của một Bên kí kết trên lãnh thổ của Bên kí kết kia bị tổn thất hoặc thiệt hại do chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, cách mạng, tình trạng khẩn cấp quốc gia, đảo chính, khởi nghĩa hoặc bạo loạn trên lãnh thổ của Bên kí kết đó, nhà đầu tư có liên quan sẽ được hưởng đền bù, bồi thường hoặc giải pháp khác phù hợp với luật quốc tế và trong bất kì trường hợp nào không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho các nhà đầu tư của bất kì nước thứ ba nào trong những trường hợp tương tự.
2. Các nhà đầu tư của một Bên kí kết được hưởng sự đối xử trên lãnh thổ của Bên kí kết kia không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà các nhà đầu tư nước thứ ba được hưởng về bất kì vấn đề gì có liên quan.
Chi tiết về Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùn