Thông tin cơ bản về Hiệp định giữa Việt Nam và Malaysia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư
Thời gian kí kết: 21/1/1992.
Địa điểm kí kết: thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Hiệp định giữa Việt Nam và Malaysia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư được kí kết với mong muốn mở rộng, tăng cường hợp tác kinh tế và công nghiệp lâu đài, tạo những điều kiện thuận lợi cho đầu tư của nhà đầu tư của Việt Nam và Malaysia.
Nhận thấy sự cần thiết bảo hộ đầu tư của nhà đầu tư và thúc đẩy đầu tư và kinh doanh vì lợi ích kinh tế của hai nước.
Khuyến khích và bảo hộ đầu tư
1. Mỗi Bên kí kết Hiệp định sẽ khuyến khích và tạo những điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư của Bên kí kết kia đầu tư trên lãnh thổ của mình và sẽ chấp thuận việc đầu tư đó phù hợp với pháp luật, qui định và các quyết định hành chính của mình.
2. Việc đầu tư của các nhà đầu tư mỗi Bên kí kết sẽ luôn luôn được hưởng sự đối đãi thoả đáng, công bằng, được bảo đảm an toàn trên lãnh thổ Bên kí kết kia.
Qui định nước được hưởng quyền ưu đãi nhất
Việc đầu tư của các nhà đầu tư của mỗi Bên kí kết trên lãnh thổ Bên kí kết kia được hưởng sự đối đãi thoả đáng, công bằng, sự đối đãi này không kém thuận lợi hơn sự đối đãi dành cho đầu tư của nhà đầu tư của bất kì nước thứ ba nào.
Các nhà đầu tư của một Bên kí kết đầu tư trên lãnh thổ Bên kí kết kia nếu bị rủi ro do nguyên nhân chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, cách mạng, tình trạng khẩn cấp toàn quốc, bạo động, nổi dậy hay nổi loạn trên lãnh thổ của Bên kí kết kia sẽ được xem xét bồi thường đền bù hoặc bằng giải pháp khác không kém thuận lợi hơn mà Bên kí kết kia dành cho nhà đầu tư của bất kì nước thứ ba nào.
Việc chuyển đầu tư về nước theo Hiệp định
1. Mỗi Bên kí kết, trên cơ sở pháp luật và qui định của mình và thực tế quản lí cho phép chuyển ra nước ngoài không chậm trễ bằng bất kì đồng tiền tự do sử dụng nào các khoản sau:
- Lãi ròng, lãi cổ phần, tiền bản quyền, chi phí hỗ trợ kĩ thuật và phí kĩ thuật, lợi tức và các khoản thu nhập hiện tại khác phát sinh từ đầu tư của nhà đầu tư Bên kí kết kia;
- Số tiền thu từ toàn bộ hoặc một phần thanh lí tài sản của bất kì việc đầu tư nào của nhà đầu tư Bên kí kết kia;
- Các khoản tiền trả vay liên quan tới đầu tư;
- Các khoản thu nhập của những công dân và những người thường trú của một trong các Bên kí kết được thuê và được phép làm việc liên quan tới đầu tư trên lãnh thổ Bên kí kết kia.
2. Tỉ giá hối đoái áp dụng cho việc chuyển đổi các khoản qui định trên là tỉ giá hối đoái công bố vào thời điểm chuyển.
Chi tiết về Hiệp định giữa Việt Nam và Malaysia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùn