Thông tin cơ bản về Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Tự Do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư
Thời gian kí kết: 14/11/2003.
Nơi kí kết: Tokyo, Nhật Bản.
Quốc gia kí kết: Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Nhật Bản.
Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Tự Do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư được kí kết với mong muốn thúc đẩy hơn nữa đầu tư nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Nhằm tạo thêm những điều kiện thuận lợi đối với việc đầu tư của các nhà đầu tư của nước này trong Khu vực của nước kia.
Nhận thức được tầm quan trọng ngày càng lớn của quá trình tự do đầu tư đối với thúc đẩy đầu tư và sự phồn vinh cho hai quốc gia và các mục tiêu trên có thể đạt được mà không ảnh hưởng đến việc áp dụng chung các biện pháp về sức khỏe, an toàn và môi trường.
Khuyến khích và bảo hộ đầu tư
1. Mỗi Bên Kí kết, trong khu vực của mình, sẽ dành cho các nhà đầu tư của Bên Kí kết kia và những đầu tư của họ tạo điều kiện thuận lợi không kém hơn so với sự đối xử dành cho các nhà đầu tư và những đầu tư của nước mình, trong cùng một hoàn cảnh tương tự như nhau trong việc thành lập, mua lại, mở rộng, hoạt động, quản lí, duy trì, sử dụng, thu lợi và bán hoặc một hình thức chuyển nhượng đầu tư khác.
2. Mỗi Bên Kí kết, trong Khu vực của mình, sẽ dành cho nhà đầu tư của Bên Kí kết kia và những đầu tư của họ sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho các nhà đầu tư của bất kì nước thứ ba nào và những đầu tư của họ, trong cùng một hoàn cảnh tương tự như nhau đối với các hoạt động đầu tư.
Thành lập Ủy ban Hỗn hợp theo Hiệp định
1. Các Bên Kí kết sẽ thành lập một Uỷ ban Hỗn hợp để thực hiện các mục tiêu của Hiệp định.
Các chức năng của Uỷ ban này như sau:
- Thảo luận và đánh giá lại việc thực hiện và triển khai của Hiệp định này;
- Thảo luận các biện pháp ngoại trừ được ban hành nhằm mục đích thúc đẩy các điều kiện ưu đãi cho các nhà đầu tư của các Bên Kí kết;
- Đánh giá lại các biện pháp ngoại trừ được duy trì, sửa đổi, điều chỉnh hoặc ban hành nhằm mục đích góp phần giảm bớt hoặc loại bỏ các biện pháp ngoại trừ đó;
- Thảo luận các vấn đề khác về đầu tư có liên quan tới Hiệp định này.
2. Uỷ ban Hỗn hợp, nếu cần, có thể đưa ra những đề nghị thích hợp trên cơ sở nhất trí của các Bên Kí kết nhằm thực hiện chức năng của mình một cách có hiệu quả hơn hoặc đạt được các mục tiêu đề ra trong Hiệp định này.
3. Uỷ ban này gồm đại diện của các Bên Kí kết. Uỷ ban này sẽ qui định, qui chế riêng về thủ tục để thực hiện các chức năng của mình.
4. Uỷ ban Hỗn hợp có thể thành lập các tiểu ban và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban đó. Uỷ ban này, trên cơ sở nhất trí với nhau giữa các Bên Kí kết, có thể tổ chức các cuộc họp hỗn hợp với khu vực tư nhân.
5. Nếu không có quyết định khác của các Bên Kí kết, thì Uỷ ban này sẽ họp mỗi năm một lần, hoặc tùy theo yêu cầu của một trong hai Bên Kí kết.
Chi tiết về Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Tự Do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùn