Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Philippines
Mục đích kí kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách:
- Miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của Philippines;
- Khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại Philippines vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.
Ngoài ra, các hiệp định này còn tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Philippines trong công tác quản lí thuế quốc tế, nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.
Phạm vi Hiệp định
Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai nước.
Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định
1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do một Nước kí kết hoặc các cơ quan chính quyền cơ sở hay chính quyền địa phương của Nước đó bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào.
2. Tất cả loại thuế thu trên tổng thu nhập, hoặc những phần của thu nhập bao gồm các khoản thuế đối với lợi nhuận từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, các loại thuế đánh trên tổng số tiền lương hoặc tiền công do xí nghiệp chi trả đều được coi là thuế đánh vào thu nhập.
3. Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định này là:
Tại Việt Nam
- Thuế thu nhập cá nhân;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
Tại Philippines
- Thuế thu nhập theo qui định của Luật Thu Nội địa Quốc gia năm 1997 của Philippines.
4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự hay về căn bản giống như các loại thuế trên ban hành sau ngày kí Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành. Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước kí kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi quan trọng và thay đổi lớn trong các luật thuế của từng Nước.
Các biện pháp xóa bỏ việc đánh thuế hai lần
Tại Việt Nam
Khi một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập, lợi tức hay lợi nhuận có thể bị đánh thuế tại Philippines theo luật của Philippines và phù hợp với Hiệp định này, Việt Nam sẽ cho phép khấu trừ vào số thuế của Việt Nam tính trên thu nhập, lợi tức hay lợi nhuận đó một khoản tiền tương đương số thuế đã nộp tại Philippines.
Tuy nhiên, số thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá số thuế của Việt Nam được tính trên 14 thu nhập, lợi tức hay lợi nhuận đó, phù hợp với các luật và qui định về thuế của Việt Nam.
Tại Philippines
Phù hợp với các qui định và thể theo các giới hạn của các luật của Philippines có thể được sửa đổi trong từng thời kì nhưng không làm thay đổi các nguyên tắc chung nêu tại đây, việc đánh thuế hai lần sẽ được tránh theo phương thức sau:
Phù hợp với các nguyên tắc của Hiệp định này, các khoản thuế đã nộp hoặc phát sinh đối với thu nhập từ các nguồn tại Việt Nam, bất kể trực tiếp hay bằng cách trừ, theo luật của Việt Nam, sẽ được khấu trừ vào số thuế của Philippines theo các giới hạn sau:
1. Số thuế khấu trừ đối với số thuế đã nộp hoặc phát sinh tại Việt Nam sẽ không vượt quá phần thuế được thực hiện khấu trừ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định tương ứng với tỉ lệ thu nhập chịu thuế của đối tượng nộp thuế từ các nguồn tại Việt Nam so với toàn bộ thu nhập chịu thuế trong cùng năm tính thuế;
2. Tổng số thuế khấu trừ sẽ không vượt quá phần thuế được thực hiện khấu trừ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định tương ứng với tỉ lệ thu nhập chịu thuế của đối tượng nộp thuế từ các nguồn ngoài Philippines so với toàn bộ thu nhập chịu thuế trong cùng năm tính thuế.
Trong trường hợp công ty của Philippines thu được lợi tức cổ phần trong bất kì năm tính thuế nào do sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% cổ phần bỏ phiếu của một công ty Việt Nam, Philippines cũng sẽ cho khấu trừ số tiền thuế tương ứng đã được công ty Việt Nam trả lãi cổ phần nộp hoặc phát sinh tại Việt Nam đối với khoản lợi tức dùng để chi trả lãi cổ phần.
Tuy nhiên, việc trừ sẽ không vượt quá phần thuế thu nhập Philippines được tính trước khi cho phép trừ, phù hợp với khoản thu nhập có thể bị đánh thuế tại Việt Nam.
Các loại thuế đã nộp tại Nước kí kết kia sẽ được coi là bao gồm số thuế phải nộp tại Nước kia mà đáng lẽ đã nộp nếu không được miễn thuế hoặc giảm thuế phù hợp với Hiệp định này và các luật ưu đãi đặc biệt được xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại Nước đó có hiệu lực vào ngày kí Hiệp định này, hoặc có thể được ban hành trong tương lai trong các luật thuế nhằm sửa đổi hoặc bổ sung các luật hiện hành.
Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Philippines

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùn