Trong số đó, sản lượng thép thô từ Trung Quốc đạt 64,9 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng tháng năm trước đó, và từ Ấn Độ đạt 8,4 triệu tấn, tăng 3,4% so với cùng tháng năm trước đó. Trong số các quốc gia EU, sản lượng từ Italia đạt 2 triệu tấn tăng 4,5%, từ Pháp đạt 1,2 triệu tấn tăng 1%, từ Tây Ban Nha đạt khoảng 1 triệu tấn tăng 0,4% so với cùng tháng năm trước đó.
Tuy nhiên,sản lượng thép thô từ Nhật Bản và Hàn Quốc trong tháng 2/2018 giảm. Sản lượng từ Nhật Bản đạt 8,2 triệu tấn, giảm 0,5% so với cùng tháng năm ngoái, từ Hàn Quốc đạt 5,3 triệu tấn giảm 2,1%. Trong tháng 2/2018, công suất sử dụng thép thô tại 64 thị trường đạt 73,3%, tăng 1,8% so với tháng trước đó và cũng tăng 0,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Reuters