Vùng ngọt hóa Gò Công có gần 500ha cây thanh long, tập trung ở các vùng thường bị nhiễm mặn ven sông, ven biển của huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Gò Công Đông. Theo nông dân, cây thanh long rất thích hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước của khu vực này và cho năng suất cao. Với mức giá thanh long (ruột trắng) trên 10.000 đ/kg, người trồng thanh long có thu nhập khá. Riêng thanh long ruột đỏ bán gái cao, cho lãi cao từ 7-10 lần so với trồng lúa.

Nguồn: Nông thôn ngày nay