Theo Cục Hàng hải Việt Nam, tháng 2/2017, ước tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển của nước ta đạt gần 37 triệu tấn. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 9,4 triệu tấn, hàng nhập khẩu đạt hơn 9,6 triệu tấn, hàng nội địa đạt gần 13 triệu tấn, hàng quá cảnh đạt gần 5 triệu tấn; hàng container đạt 9,57 triệu TEUs, trong đó xuất khẩu đạt hơn 3,46 triệu TEUs, nhập khẩu đạt hơn 3,8 triệu TEUs, nội địa 2,53 triệu TEUs.
Tính chung 2 tháng năm 2017, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển là gần 75,9 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Hàng xuất khẩu đạt gần 19,6 triệu tấn, tăng 22% với cùng kỳ năm 2016. Hàng nhập khẩu đạt hơn 20,1 triệu tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2016, hàng nội địa đạt hơn 26,2 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016.
Ước hàng container thông qua cảng biển 2 tháng năm 2017 là hơn 1,95 triệu TEUs, tăng 8% so với năm 2016, trong đó: Hàng xuất khẩu đạt 815.000 TEUs, tăng 14% so với năm 2016. Hàng nhập khẩu đạt 727.000 TEUs, giảm 0,1% so với năm 2016. Hàng nội địa đạt 412,000 TEUs, tăng 13% so với năm 2016./.
Nguồn: Trí Dũng/thoibaotaichinhvietnam.vn