Số liệu từ Bộ Kinh tế cho biết các nhà máy đã ghi nhận sự gia tăng 1% trong đơn hàng sau khi các hợp đồng hàng hóa sản xuất tại Đức tăng bởi việc điều chỉnh tăng 4,1% trong tháng 8. Số liệu này dễ dàng đánh bại dự báo của Reuters giảm 1,5%.
Bảng phân tích số liệu cho thấy nhu cầu trong nước giảm 0,1% trong khi các đơn hàng của nước ngoài tăng 1,7%, thúc đẩy bởi sự gia tăng 6,3% từ các khách hàng khu vực eurozone.
Sự gia tăng nổi bật được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong nhu cầu tư liệu sản xuất, với các đơn hàng từ khách hàng eurozone tăng 14,1%.
Nguồn: VITIC/Reuters