Công văn số 15601/BTC-KBNN của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 11 năm 2017 về việc hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSTW.