Sản lượng gỗ tăng cao ở một số tỉnh có nguồn nguyên liệu lớn đang trong mùa khai thác như: Quảng Ngãi đạt 140,1 nghìn m3, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước; Nghệ An đạt 104,4 nghìn m3, tăng 17%; Quảng Trị đạt 64,6 nghìn m3, tăng 16,4%; Bắc Kạn đạt 18 nghìn m3, tăng 23,3%; Bắc Giang đạt 64,3 nghìn m3, tăng 8,3%.
Tính chung 10 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 206,7 nghìn ha, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 67,9 triệu cây, giảm 2,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt gần 13 triệu m3, tăng 4,6%; sản lượng củi khai thác đạt 15,6 triệu ste, giảm 1,4%.
Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 10/2019 là 55,7 ha, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1,7 ha, giảm 63,9% do thời tiết dịu mát và có mưa; diện tích rừng bị chặt, phá là 54 ha, tăng 65,4%. Tính chung 10 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 3,2 nghìn ha, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 2,7 nghìn ha, gấp gần 5 lần; diện tích rừng bị chặt, phá là 517 ha, tăng 2%.
Nguồn: VITIC