Tháng 1/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 1,255 tỷ USD. Theo đó, tính đến ngày 20/1/2018, cả nước có 166 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 442,59 triệu USD, chỉ bằng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Đấng chú ý, có 61 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 456,78 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký cấp mới trong tháng 1/2018 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017 do trong tháng 1/2017 có nhiều dự án quy mô vốn từ 100 tới gần 300 triệu USD được cấp phép (chiếm hơn 71% tổng vốn đăng ký cấp mới trong tháng 1/2017) trong khi đó trong tháng 1/2018 không cấp phép mới dự án nào trên 100 triệu USD.

Cũng trong tháng 1/2018, cả nước có 415 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 356,04 triệu USD, tăng 54,7% so với cùng kỳ 2017.

Tính chung trong tháng 01 năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 1,255 tỷ USD, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguồn: baohaiquan.vn