Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

315,60

319,40

314,60

314,90

314,40

Nov'16

323,20

327,00

322,50

322,50

322,50

Jan'17

328,10

332,50

328,10

329,50

327,30

Mar'17

-

333,00

333,00

333,00

333,00

May'17

-

-

-

341,00

333,70

Jul'17

-

-

-

348,90

349,70

Sep'17

-

367,90

367,90

367,90

365,70

Nguồn: Tradingcharts.com