Theo đó, Tổng mức phát hành trong quý đầu tiên của năm sẽ là 65.000 tỷ đồng.

Khối lượng dự kiến chi tiết theo kỳ hạn sẽ là: Kỳ hạn 3 năm huy động 3.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 5 năm huy động 30.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 7 năm huy động 10.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 10 năm huy động 3.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 15 năm huy động 5.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 20 năm huy động 5.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 30 năm huy động 6.000 tỷ đồng

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành và mức huy động các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường.

Kho bạc Nhà nước thông báo để các thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội biết và phối hợp triển khai thực hiện.

Nguồn: Hải quan