Chỉ số sản xuất công nghiệp

+8,7

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+10,7

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+20,7

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+22,0

Khách quốc tế đến Việt Nam

+28,1

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

+7,3

Chỉ số giá tiêu dùng

+3,71

Lạm phát cơ bản

+1,44

Nguồn: Tổng cục Thống kê