Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 11 năm 2017 về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử.