Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.