Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 13,43 tỷ USD, tăng 8,3%, tương ứng tăng hơn 1,03 tỷ USD so với nửa đầu tháng 01/2018.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 01/2018 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng đầu tiên của năm đạt hơn 40,26 tỷ USD, tăng 46,2%, tương ứng tăng 12,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 1/2018 đạt 25,82 tỷ USD, tăng 46,3%, tương ứng tăng 8,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,1% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trong kỳ 2 tháng 01/2018, cán cân thương mại hàng hóa cả nước đạt mức thặng dư  411 triệu USD, qua đó đưa thặng dư thương mại trong tháng đầu tiên của năm đạt 181 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 01/2018 đạt  hơn 10,97 tỷ USD, tăng 18,6% (tương ứng tăng 1,72 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 01/2018. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1/2018 đạt 20,22 tỷ USD, tăng 41%, tương ứng tăng 5,88 tỷ USD so cùng kỳ một năm trước đó.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 01/2018 tăng so với kỳ 1 tháng 01/2018 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: hàng dệt may tăng 25%, tương ứng tăng 278 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 21%, tương ứng tăng 225 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 24,6%, tương ứng tăng 134 triệu USD;  ... Ở chiều ngược lại, điện thoại các loại và linh kiện giảm 13,6%, tương ứng giảm 287 triệu USD; gạo giảm 7,8%, tương ứng giảm 10 triệu USD; …

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 01/2018 đạt 7,53 tỷ USD, tăng 14,1%, tương ứng tăng 930 triệu USD so với kỳ trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 1/2018 đạt 14,12 tỷ USD, tăng 41,5%, tương ứng tăng 4,14 tỷ USD so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2017, chiếm 69,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 01/2018 đạt 10,56  tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng 1 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 01/2018. Như vậy, tính đến hết tháng 01/2018, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 20,04 tỷ USD, tăng 51,9% (tương ứng tăng 6,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 01/2018 giảm mạnh so với kỳ 1 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau:  xăng dầu các loại tăng 137,5%, tương ứng tăng 339 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 11,3%, tương ứng tăng 156 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 16,3%, tương ứng tăng 57 triệu USD; vải các loại tăng 10,6%, tương ứng tăng 53 triệu USD; …. Ở chiều ngược lại, điện thoại các loại và linh kiện giảm 13,5%, tương ứng giảm 114,5 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 18%, tương ứng giảm 33%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,7%, tương ứng giảm 33 triệu USD; …

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 01/2018 đạt 5,9 tỷ USD, tăng 1,8%,  tương ứng tăng 105 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 01/2018, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong tháng đầu tiên của năm 2018 đạt 11,7 tỷ USD, tăng 52,5%, tương ứng tăng 4,03 tỷ USD so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2017 và chiếm 58,4% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Nguồn: custom.gov.vn