Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 136,47 tỷ USD, tăng 7,8% (tương ứng tăng 9,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.
Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 năm 2019 có mức thâm hụt 0,75 tỷ USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2019 vẫn thặng dư 0,62 tỷ USD.
Trong 15 ngày đầu tháng 4/2019 nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 12,37 tỷ USD, giảm 14%, tương ứng giảm 2,02 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019 nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 86,89 tỷ USD, tăng 4,8%, tương ứng tăng 3,98 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018. Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 0,88 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4/2019 và tính đến hết ngày 15/4/2019 đạt 8,5 tỷ USD.
Về xuất khẩu:
Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2019 đạt 9,72 tỷ USD, giảm 17,3% (tương ứng giảm 2,03 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 68,55 tỷ USD, tăng5,7% (tương ứng tăng 3,73 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.
So với nửa cuối tháng 3/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 4/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 771 triệu USD, tương ứng giảm 28,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 272 triệu USD, tương ứng giảm 18,4%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 148 triệu USD, tương ứng giảm 18,8%; hàng dệt may giảm 138 triệu USD, tương ứng giảm 10,7%...
Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam
(Cộng dồn từ đầu năm đến 15/4/2019 so với cùng kỳ năm 2018)

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 6,62 tỷ USD, giảm 20,4% (tương ứng giảm 1,69 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2019. Như vậy, tính đến hết ngày 15/4/2019 tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 47,69 tỷ USD, tăng 3,6% tương ứng tăng 1,65 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 69,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
Về nhập khẩu:
Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2019 đạt 10,47 tỷ USD, giảm 2% (tương ứng giảm 0,21 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2019. Tính đến hết ngày 15/4/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 64,53 tỷ USD, tăng4,5% (tương ứng tăng 2,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.
So với nửa cuối tháng 3/2019 nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 4/2019 biến động giảm ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 133 triệu USD, tương ứng giảm 6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 67 triệu USD, tương ứng giảm 4,2%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 96 triệu USD, tương ứng giảm 17,8%; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 27%; hạt điều giảm 41 triệu USD, tương ứng giảm 55,2%...
Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam
(Cộng dồn từ đầu năm đến 15/4/2019 so với cùng kỳ năm 2018)

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 4/2019 đạt 5,74 tỷ USD, giảm 5,4% (tương ứng giảm 0,33 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2019. Như vậy, tính đến hết ngày 15/4/2019, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 39,2 tỷ USD, tăng 6,3%, tương ứng tăng 2,34 tỷ USD, chiếm 57,7% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.
Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam kỳ 2 tháng 4 năm 2019 sẽ được phổ biến từ ngày 09/5/2019.
Nguồn: custom.gov.vn