Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2017 ước tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, quý I tăng 5,15%; quý II đã khởi sắc hơn quý I với tốc độ tăng 6,17%. Trong mức tăng chung 5,73% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%; khu vực dịch vụ tăng 6,85%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây.
Trong quý II/2017, một số ngành có mức tăng trưởng cao như: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng 10,52%, tương đương mức tăng 10,50% của cùng kỳ năm trước, đóng góp 1,79 điểm phần trăm. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá với tốc độ 8,50%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Trong khu vực dịch vụ, một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn của vào mức tăng trưởng chung như: Bán buôn và bán lẻ tăng 7,10% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,90%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,66%...
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,15% thấp hơn mức tăng 4,96% của quý I, CPI tháng 6/2017 tăng 0,2% so với tháng 12/2016 và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 1.52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016 đã cho thấy lạm phát đang có xu hướng giảm dần và duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.
Về hoạt động ngân hàng, tính đến 20/6/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,69% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 8,07%; huy động vốn của các TCTD tăng 5,89% (cùng kỳ năm trước tăng 8,23%), tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm đạt 7,54%. Mặt bằng lãi suất huy động tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6% - 9%/năm đối với ngắn hạn, 9% - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4% - 5%/năm.
Lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa tăng 18,9%, nhập khẩu hàng hóa tăng 24,1%; tiêu dùng cuối cùng và tích lũy của nền kinh tế tăng cao (tiêu dùng dân cư tăng 7,02%, tích lũy tài sản tăng 9,5%).
Đặc biệt, lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/6/2017, cả nước thu hút được 1.183 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 11,84 tỷ USD, tăng 56,3% về số dự án và tăng 57,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
Đối với tình hình đăng ký doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm, cả nước có 61.276 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 596.000 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24%.
Đời sống dân cư 6 tháng đầu năm nhìn chung ổn định. Các địa phương tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và công tác an sinh xã hội.
Nguồn: CKH /sbv.gov.vn